حافظ مکن اندیشه که آن یوسف مهرو ،باز آید و از کلبه احزان بدر آیی

به نام يگانه پروردگار عالم هستی كه آيينه حقيقت را در پی چهره نقره گون ماهتاب،آوای قداست را در لطافت گلبرگ های گل محمدی، گوی شجاعت را در نگاه معصومانه ی شاپركی تنها و معنای حقيقی عشق و هستی را تنها در دل يك كلمه جای داد... معرفت، هدايت،دستگيری، ياری... وبرای يافتن اين كلمه كافیست كه ابتدای هر يك از اين واژه ها را به دنبال يكديگر بخوانيم تا دريابيم اين كلمه جز«مهدی» نمی باشد... آری مهدی... همان موعود امم...سلام بر مهدی امت ها،سلام بر عدل مشهور جهان،سلام بر عزيز كننده ی اولياء خدا،سلام بر...

آذر 96
1 پست
مهر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
شهریور 92
1 پست
شهریور 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست